Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności Instytutu Sieci jest:

 • realizacja projektów badawczych w ramach celu Sieci, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • komercjalizacja;
 • współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz komercjalizacji.

Poza działalnością podstawową, Instytut Sieci może:

 • realizować projekty badawcze w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych innych niż określone w ustawie z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • produkować unikatową aparaturę badawczą i unikatowe materiały;
 • prowadzić działalność:
 1. metrologiczną, normalizacyjną i certyfikacyjną,
 2. w zakresie standaryzacji procesów wspierających rozwój innowacyjności,
 3. w zakresie popularyzacji nauki i wiedzy o nowych technologiach;
 • dokonywać oceny zgodności;
 • opracowywać prototypy nowych rozwiązań technologicznych na podstawie projektów badawczych realizowanych przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4-6 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • prowadzić kursy i szkolenia kadr dla gospodarki;
 • prowadzić inną działalność związaną z charakterem Instytutu Sieci.

W ramach przedmiotu działania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, Instytut Sieci może:

 • prowadzić działalność podstawową w zakresie:
 1. badań naukowych i prac rozwojowych w szczególności związanych z produkcją ceramiki, szkła, materiałów ogniotrwałych, budowlanych i kompozytowych oraz ochroną środowiska (PKD 72.19.Z);
 2. badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze przetwórstwa przemysłowego surowców, paliw i energii, w tym źródeł wtórnych i odnawialnych (PKD 72.19.Z);
 3. badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze związanym z bezpieczeństwem
  i obronnością kraju (PKD 72.19.Z);
 4. wykorzystywania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w praktyce oraz ich komercjalizacji (PKD 72.19.Z);
 5. wytwarzania w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi aparatury, urządzeń, materiałów i innych wyrobów oraz walidacji metod badawczych, pomiarowych oraz kalibracji aparatury (PKD 72.19.Z);
 6. opracowywania opinii i ekspertyz naukowych (PKD 72.19.Z, PKD 74.90.Z);
 7. współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i przedsiębiorstwami, realizowanej poprzez udział w międzynarodowych zespołach badawczych i programach naukowych, konferencjach i sympozjach oraz we wspólnych przedsięwzięciach o charakterze innowacyjnym i komercyjnym (PKD 72.19.Z);
 8. organizacji seminariów i konferencji naukowych oraz popularyzacji wiedzy w oparciu
  o własną kadrę naukową oraz przy współpracy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami w kraju i zagranicą (PKD 74.90.Z);
 9. upowszechniania wyników badań naukowych i prac rozwojowych (PKD 72.19.Z);
 10. doskonalenia metod prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych (PKD 72.19.Z);
 11. prowadzić działalność inną niż podstawowa w zakresie:
 12. badań laboratoryjnych, pomiarów przemysłowych i analiz technicznych (PKD 71.20.B);
 13. standaryzacji, normalizacji, certyfikacji, homologacji oraz oceny technicznej wyrobów (PKD 71.20.B, PKD 74.90.Z);
 14. inżynierii i związanego z nią doradztwa technicznego (PKD 71.12.Z);
 15. badań bezpieczeństwa użytkowania wyrobów (PKD 74.90.Z);
 16. opiniowania oraz oceny warunków organizacyjno-technicznych (PKD 74.90.Z);
 17. działalności związanej z rekultywacją i pozostałą działalność usługowa związana
  z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z);
 18. działalności związanej z tłumaczeniami i aplikacją w kraju standardów światowych dotyczących badań i oceny jakości wyrobów, w tym zgodności z prawem Unii Europejskiej (PKD 74.30.Z);
 19. informacji naukowo-technicznej (PKD 74.90.Z);
 • prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną w zakresie:
 1. produkcji: ceramicznych materiałów budowlanych (PKD 23.31.Z, PKD 23.32.Z), barwników i pigmentów (PKD 20.12.Z), farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich oraz mas uszczelniających (PKD 20.30.Z), ceramicznych materiałów budowlanych (PKD 23.3), pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki (PKD 23.4), wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.6), wyrobów budowlanych z betonu (PKD 23.61.Z), wyrobów budowlanych z gipsu (PKD 23.62.Z), pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (PKD 23.69.Z), spoiw wiążących, alternatywnych dodatków do cementu i betonu, materiałów kompozytowych (PKD 23.99.Z), szkła i jego obróbki włączając szkło techniczne, (PKD 23.19.Z), wyrobów ogniotrwałych (PKD 23.20.Z), technicznych wyrobów ceramicznych (PKD 23.44.Z), wyrobów ceramicznych (PKD 23.49.Z), cementów (PKD 23.51.Z), wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.6), produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z), instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i badawczych (PKD 26.51.Z, PKD 28.29.Z), urządzeń, podzespołów i aparatury technicznej (PKD 28.29.Z), urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z), pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 20.59.Z);
 2. wprowadzania produkowanych wyrobów do obrotu poprzez sprzedaż hurtową niewyspecjalizowaną (PKD 46.90.Z) i detaliczną (PKD 77.78);
 3. przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów (PKD 38.21.Z);
 4. odzysku surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z);
 5. specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);
 6. prac związanych z działalnością wydawniczą (PKD 58.14.Z);
 7. prowadzenia galerii i salonów wystawienniczych (PKD 90.04.Z);
 8. sprzedaży detalicznej związanej z działalnością galerii i salonów wystawienniczych
  (PKD 47.78.Z);
 9. wynajmu wolnych powierzchni i zarzadzania nieruchomościami własnymi
  lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
 10. napraw i konserwacji urządzeń, podzespołów i aparatury technicznej (PKD 33.12.Z, PKD 33.19.Z).

Metadane

Data publikacji : 01.10.2014
Data modyfikacji : 19.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Aue-Kęsek
Osoba udostępniająca informację:
Bartosz Goryluk-Gierszewski
Osoba modyfikująca informację:
Bartosz Goryluk-Gierszewski

Opcje strony

do góry