Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Sposób załatwiania spraw

Wnioski i sprawy do załatwienia przyjmowane są przez sekretariat Instytutu.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

tel.: +48 12 683 79 11

e-mail: info@icimb.pl

Sprawy zgłaszane do Instytutu są na bieżąco rejestrowane w sekretariacie i przydzielane przez Dyrektora Instytutu do załatwienia odpowiednim komórkom organizacyjnym.

 

System kancelaryjny

W Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych obowiązuje system kancelaryjny bezdziennikowy oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt.

W komórkach organizacyjnych w oparciu o rzeczowy wykaz akt prowadzone są spisy spraw, w których rejestrowane są chronologicznie wszystkie sprawy.

Akta spraw zakończonych przechowywane są w komórce organizacyjnej do końca roku kalendarzowego, w którym sprawę zakończono, a po upływie następnego roku kalendarzowego przekazywane są do archiwum zakładowego.

 
Archiwum Zakładowe znajduje się na terenie Instytutu w Oddziałach w Krakowie, Warszawie, Gliwicach i Opolu.

W archiwum przechowywane są dwa rodzaje dokumentów:

Materiały kat. „A”, - dokumenty wytwarzane w Instytucie, przechowywane przez okres 25 lat, następnie przekazywane do Archiwum Państwowego. Akta te mogą być wykorzystywane do różnego rodzaju prac naukowo-badawczych, historycznych.

Materiały kat. „B”, w tym:

  • oznaczone jako „B50”, które są aktami osobowymi pracowników Instytutu. Akta te muszą być przechowywane przez 50 lat. Po ich upływie przeprowadzana jest ekspertyza archiwalna decydująca o tym, które z akt będą przekazane do zniszczenia.
  • kat. „B5”, „B10” lub BE co oznacza, że są niszczone po pięciu lub dziesięciu latach lub innym okresie po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego.

Dokumenty i akta osobowe wydawane są z Archiwum Zakładowego wyłącznie na wniosek zainteresowanego po uzyskaniu zgody Dyrektora Instytutu lub osoby przez niego upoważnionej.

Na terenie Instytutu jest wyodrębniona Kancelaria Tajna. Przechowuje ona informacje niejawne.

 
Udostępnienie informacji publicznej

Sprawy dotyczące udostępnienia informacji publicznych rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Instytut, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Instytut powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Metadane

Data publikacji : 15.09.2009
Data modyfikacji : 27.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartosz Chłopek
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Bartosz Chłopek

Opcje strony

do góry