Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Deklaracja dostępności

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bartosz Chłopek, bartosz.chlopek@icimb.lukasiewicz.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 683 79 28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Wejście do budynku usytuowane jest od ul. Cementowej. Do budynku prowadzą schody oraz pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Korytarz na parterze dostosowany jest do wózków inwalidzkich. Na terenie budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. W pobliżu budynku znajduje się parking (brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych).  Na terenie Oddziału znajduje się portiernia. Infrastruktura budynku jest oznaczona piktogramami. Na teren budynku można wejść z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego. 

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, ul. Lipowa 3,  30-702 Kraków

Wejście na teren obiektu usytuowane jest od ul. Lipowej. Do budynków prowadzą schody. Obiekty nie są dostosowane do wózków inwalidzkich. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Na terenie Oddziału znajduje się parking (brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych). Na terenie Oddziału znajduje się portiernia. Infrastruktura budynku jest oznaczona piktogramami. Na teren budynku można wejść z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego. 

Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie, ul. Postępu 9, 02-676 Warszawa

Wejście do budynku usytuowane jest od ul. Postępu. Wejście do budynku po schodach, brak windy, schody i korytarze nieprzystosowane do wózków inwalidzkich. W pobliżu budynku znajduje się parking (brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych). Infrastruktura budynku oznaczona jest piktogramami. Na teren budynku można wejść z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego.

Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie, ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa

Wejście do budynku usytuowane jest od ul. Kupieckiej. Wejście do budynku po schodach oraz pochylnią dla niepełnosprawnych, brak windy, na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się portiernia. W pobliżu budynku znajduje się parking (brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych). Infrastruktura budynku oznaczona jest piktogramami. Na teren budynku można wejść z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego.

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach, ul. Toszecka 99, 44-100 Gliwice

Wejście do budynku usytuowane jest od ul. Toszeckiej. Do budynku prowadzą schody oraz pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Korytarze oraz wind dostosowane są do wózków inwalidzkich. Na terenie budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. W pobliżu budynku znajduje się parking (brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych). W budynku znajduje się portiernia. Infrastruktura budynku jest oznaczona piktogramami. Na teren budynku można wejść z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego. 

Oddział Inżynierii Środowiska w Opolu, ul. Oświęcimska 21, 45-641 Opole

Wejście do budynku usytuowane jest od ul. Oświęcimskiej. Wejście do budynku po schodach. W pobliżu budynku znajduje się parking (brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych). Infrastruktura budynku jest oznaczona piktogramami. Na teren budynku można wejść z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego. 

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021 r.

Oddział w Warszawie - raport

Oddział w Krakowie - raport

Oddział w Gliwicach - raport

Oddział w Opolu - raport

 

do góry