Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Zamówienia publiczne

Platforma zakupowa Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych umożliwia prowadzenie postępowań przetargowych, postępowań podprogowych, konsultacji rynkowych oraz zbycia majątku zgodnie z:

  • Ustawą Prawo Zamówień Publicznych
  • Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
  • Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U z 2019r., poz. 2004).
do góry