Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Przetargi powyżej progów unijnych

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa odczynników chemicznych dla wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Cementowa 8
31-983 Kraków
tel.+48322701977
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  FL.271.5.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  25.01.2022 11:00
 • Termin składania ofert
  04.03.2022 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  04.03.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla wybranych Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, zgodnie ze szczegółowym wykazem materiałów stanowiących Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku wskazania w opisie jakościowym danego odczynnika numeru katalogowego danego producenta Zamawiający dopuszcza produkty równoważne jakościowo produktowi ze wskazanego numeru katalogowego producenta.
 2. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umów ramowych, zawieranych między jednym Wykonawcą dla danej części zamówienia, a poszczególnymi Instytutami Sieci, któremu na podstawie art. 313 Ustawy PZP, udzielane będą zamówienia cząstkowe sukcesywnie w trakcie obowiązywania umowy, zgodnie z potrzebami Zamawiających tj. poszczególnych  Instytutów.
 3. Umowa ramowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z formularza ofertowego.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca przedstawi wykaz co najmniej 2 dostaw o wartości odpowiadającej 50% wartości netto złożonej oferty wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. (Załącznik nr 7 do SWZ)

Warunki realizacji umowy

 1. Pozostałe wymagania Zamawiającego, w tym obowiązki Stron, warunki zmian umowy, warunki rozliczeń, przesłanki rozwiązania umowy, zawiera projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.
 2. Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego będzie zawierana odrębnie przez każdego z Zamawiających wspólnie udzielających zamówienia.

Informacje dodatkowe

Przedmiot zamówienia podzielony jest na osiem pakietów odczynników chemicznych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, a zatem Wykonawca może złożyć ofertę na jeden, kilka lub wszystkie pakiety odczynników chemicznych. Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert na dowolnie wybrane pozycje w pakietach. Złożona oferta musi zawierać cenę dla wszystkich pozycji podanych przez Zamawiającego w danym pakiecie.

Zamawiający wymaga wniesienia WADIUM. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały zamieszczone w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Branże CPV

 • 33696300-8 - Odczynniki chemiczne

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 02.02.2022 13:06:26
 • Irmina Pszeniczny-Pizoń

 • Zamawiający informuje, że udziela odpowiedzi na zadane pytania dot. treści SWZ.
  Odpowiedzi znajdują się w załączonym pliku.
 • 11.02.2022 09:33:04
 • Irmina Pszeniczny-Pizoń

 • Zamawiający informuje, że udziela odpowiedzi na dalsze pytania dot. treści SWZ. Odpowiedzi znajdują się w załączonym pliku w formacie PDF w ostatniej kolumnie tabeli.
 • 11.02.2022 09:38:32
 • Irmina Pszeniczny-Pizoń

 • Zmiana terminu składania ofert - przedłużenie terminu do 4.03. do godz. 11:00
 • 14.02.2022 10:23:34
 • Irmina Pszeniczny-Pizoń

 • Zamawiający informuje, że udziela odpowiedzi na dalsze pytania dot. treści SWZ (część 3). Odpowiedzi znajdują się w załączonym pliku.
 • 17.02.2022 08:16:03
 • Irmina Pszeniczny-Pizoń

 • Zamawiający informuje, że udziela odpowiedzi na dalsze pytania dot. treści SWZ (część 4). Odpowiedzi znajdują się w załączonym pliku.
 • 18.02.2022 14:26:52
 • Irmina Pszeniczny-Pizoń

 • Zamawiający informuje, że udziela odpowiedzi na dalsze pytania dot. treści SWZ (część 5). Odpowiedzi znajdują się w załączonym pliku.
 • 21.02.2022 14:15:41
 • Irmina Pszeniczny-Pizoń

 • Zamawiający informuje, że udziela odpowiedzi na dalsze pytania dot. treści SWZ (część 6). Odpowiedzi znajdują się w załączonym pliku.
 • 02.03.2022 08:06:24
 • Irmina Pszeniczny-Pizoń

 • Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym powyżej progów unijnych JEDYNYM dopuszczalnym typem podpisu elektronicznego jest podpis kwalifikowany.
  Oferty podpisane innym typem podpisu, tj. podpisem zaufanym bądź podpisem osobistym nie będą akceptowane przez platformę przetargową.
 • 04.03.2022 11:01:17
 • Irmina Pszeniczny-Pizoń

 • Zamawiający informuje, że kwota brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 3.691.077,64 PLN.
 • 04.03.2022 13:02:12
 • Irmina Pszeniczny-Pizoń

 • Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert przetargowych. Informacja znajduje się w załączniku.
 • 29.03.2022 12:28:47
 • Joanna Malewska

 • Zamawiający zamieszcza informację z o wyniku postępowania. Informacja znajduje się w załączniku.
 • 29.03.2022 14:24:13
 • Joanna Malewska

 • Postępowanie zakończone. Szczegółowa informacja w załączonej informacji o wynikach postępowania.

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Alchem Sp. z o.o.

Polna 21
87-100 Toruń

VWR INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Limbowa 5
80-175 Gdańsk

IDALIA LUDWIKOWSCY SP.JAWNA

ul. Marii Fołtyn 10
26-615 Radom

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry